Code of conduct

Hænder på laptop

Vores bestyrelse, direktion og medarbejdere er alle pålagt at overholde vores code of conduct for etisk adfærd.

Indsats mod korruption

Medarbejdere i Vækstfonden er i kontakt med en lang række små og mellemstore vækstvirksomheder. Det er en rolle vi udfylder på statens vegne, og der må ikke kunne sås tvivl om vores uafhængighed og dømmekraft. Derfor har vi klare regler for, hvordan vi imødegår korruption.

Hverken bestyrelse, direktion eller medarbejdere må modtage gaver af væsentlig værdi fra virksomheder eller samarbejdspartnere med direkte eller indirekte relation til Vækstfonden. Den maksimale værdi er aktuelt sat til 400 kr.

Medarbejdere i Vækstfonden må heller ikke modtage betaling af nogen art, fx lån (bortset fra private, sædvanlige banklån m.v.) eller modtage andre ydelser af økonomisk eller ikke-økonomisk karakter fra Vækstfondens forretningsforbindelser, uden at det på forhånd er aftalt med og skriftlig godkendt af nærmeste leder. Dette omfatter også faglige og sociale arrangementer, hvor omkostningerne dækkes af udenforstående.

Sikring af habilitet

Bestyrelse, direktion og alle medarbejdere er forpligtede til at være opmærksomme på tilfælde og forhold, hvor deres habilitet vil kunne drages i tvivl. Hvis man som medarbejder i en konkret sag er inhabil, eller i tvivl om hvorvidt dette er tilfældet, er man forpligtet til at gøre Vækstfonden opmærksom herpå.

I forbindelse med ansættelsen hos Vækstfonden må medarbejdere ikke eje kapitalandele i eller yde lån til unoterede selskaber, som Vækstfonden medfinansierer. Medarbejdere må heller ikke deltage i ledelsen af sådanne selskaber, medmindre der er tale om et erhverv, som udføres på foranledning af Vækstfonden. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde skriftligt dispensere fra denne regel, men i alle tilfælde vil det være på betingelse af fuld transparens i forhold til den pågældende relation.

Handel med værdipapirer

Vækstfonden fører lister over børsnoterede virksomheder som Vækstfondens bestyrelse, direktion og medarbejdere kan have opnået fortrolige, kursfølsomme oplysninger om gennem arbejdet for Vækstfonden. Medarbejdere må ikke handle aktier, obligationer eller andre værdipapirer, som disse selskaber har udstedt, medmindre medarbejderne har fået særlig tilladelse. Dette gælder også værdipapirer, som har direkte relation til kursen på disse selskabers aktier (derivater). Endvidere må medarbejdere under ansættelsen ikke eje kapitalandele eller yde lån til unoterede selskaber, som Vækstfonden medfinansierer. For at sikre overholdelsen af dette må medarbejdere ikke investere i, yde lån til eller på anden måde have økonomiske interesser i danske virksomheder gennem crowdfunding-platforme.

Behandling af fortroligt materiale og data

I Vækstfonden har medarbejdere adgang til fortrolige oplysninger og personfølsomme data både i relation til virksomheder og privatpersoner. For at undgå misbrug og utilsigtet deling er alle med adgang til fortrolige oplysninger pålagt kun at indhente, behandle og opbevare personoplysninger, i det omfang det er relevant for en sag om medfinansiering. Ved indhentning af personoplysninger skal medarbejderne sørge for, at den berørte person giver samtykke til Vækstfondens behandling og eventuelle videregivelse af de indhentede oplysninger. På samme vis vil virksomheder, som Vækstfonden anvender på hjemmesiden og i præsentationsmateriale, først skulle give samtykke hertil.