Nyt lovgrundlag for Vækstfonden trådt i kraft

Office Front

03. juli, 2018

Vækstfonden overgik den 1. juli til at være en selvstændig offentlig virksomhed (SOV) med et nyt lovgrundlag.

Det tidligere lovgrundlag var fra 2001, og både loven og den tilhørende bekendtgørelse er i tidens løb blevet justeret flere gange og suppleret med talrige aktstykker for at understøtte den ønskede udvikling i Vækstfondens aktiviteter. Ikke mindst i forbindelse med udvidelserne af låneforretningen i kølvandet på finanskrisen. Dette havde over årene skabt en kompleks og ikke helt tidsvarende juridisk ramme for Vækstfondens aktivitet. 

Det nye lovgrundlag ændrer ikke ved Vækstfondens grundlæggende formål og de principper, Vækstfonden fungerer efter, men rummer en opdatering og forenkling af Vækstfondens juridiske grundlag. Samtidig sikrer det nye lovgrundlag hjemmel til, at Vækstfonden kan betale udbytte til Staten som et led i den politiske aftale om udvikling af Nordsøen af 22. marts 2017.

Vækstfonden vil fremover – i tillæg til selve loven – være styret af vedtægter fastsat af Erhvervsministeren samt en række politikker. Vækstfondens bestyrelse skal selv fastsætte en forretningsorden og en direktionsinstruks. Alle siddende bestyrelsesmedlemmer fortsætter, og bestyrelsen bliver i september måned 2018 suppleret med op til to medarbejderrepræsentanter.

Foruden Vækstfonden er en lang række andre 100 pct. statsligt ejede selskaber i dag SOV’er, herunder bl.a. Finansiel Stabilitet, EKF, IFU, DSB og Energinet.dk.