Kontakt- og klagemuligheder

Har du haft en mindre god eller dårlig oplevelse med Vækstfonden, som vi bør lære af, vil vi meget gerne høre fra dig. Har du været udsat for eller været vidne til krænkende adfærd eller andre alvorlige forhold, er det vigtigt, at du indberetter dette. Du har mulighed for at tage kontakt til os på forskellig vis, afhængig af det pågældende forhold, og om hvorvidt du ønsker at være anonym eller indgå i dialog med os.

Mistanke om usaglig forskelsbehandling eller oplevelse af krænkende adfærd

Har du oplevet usaglig forskelsbehandling i dit møde med Vækstfonden grundet f.eks. køn, etnisk oprindelse, race, alder, seksuel orientering, handicap eller andet, vil vi gerne høre fra dig. Vi imødekommer alle henvendelser og lytter til alle oplevelser – hvordan den pågældende oplevelse efterfølgende håndteres besluttes i samråd med dig.

Oplever du som ekstern interessent krænkende adfærd, f.eks. seksuel chikane eller mobning fra en medarbejder ansat i Vækstfonden, kan du indberette episoden via vores whistleblowerordning eller kontakte vores HR-afdeling direkte. Se vores retningslinjer vedr. forebyggelse og håndtering af krænkende adfærd i linket til højre.

Ved mistanke om usaglig forskelsbehandling eller oplevelse af krænkende adfærd kontakt venligst Julie Holm Simonsen, Senior Vice President, Ledelse & Organisation, på 20685703 eller jhs@vf.dk.

Anonyme eller fortrolige indberetninger via whistleblowerordning

Igennem Vækstfondens fælles klageadgang og whistleblowerordning kan du foretage en fortrolig og sikker indberetning af alle alvorlige forhold, der vedrører vores organisation. Indberetninger kan foretages enten fortroligt med henblik på at indgå i en dialog om forholdet eller anonymt.

Det kan f.eks. være mistanke eller viden om ulovlig, uetisk eller ureglementeret adfærd, herunder forhold vedrørende bestikkelse og korruption, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri og økonomisk kriminalitet i øvrigt, samt brud på persondatasikkerheden, alvorlige skader på miljøet, interessekonflikter, tilfælde af seksuel chikane eller anden grov chikane, samt grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen i øvrigt.

En indberetning kan være vedrørende Vækstfonden, Danmarks Grønne Investeringsfond, Dansk Vækstkapital K/S, Dansk Vækstkapital II K/S, Dansk Vækstkapital III K/S eller Dansk Landbrugskapital. Indberet via link til højre.